Specjalizacja – proces rekrutacyjny krok po kroku

Specjalizacja – proces rekrutacyjny krok po kroku

14 komentarzy

Postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację przeprowadzają wojewoda, Minister Obrony Narodowej (dla specjalizacji z list MON) albo minister właściwy do spraw wewnętrznych (dla specjalizacji z list MSWiA). Odbywa się dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Opiszę tu cały proces ubiegania się o rozpoczęcie specjalizacji i formalności, które się z tym wiążą.

Kto może lub nie może ubiegać się o miejsce rezydenckie?

Jeśli osoba została już wcześniej zakwalifikowana do odbywania rezydentury, uzyskała potwierdzenie realizacji programu lub posiada tytuł specjalisty, nie może ubiegać się o rezydenturę.

Orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji uprawnia do ponownego ubiegania się o rezydenturę, jednak tylko raz. “Lekarz, który dwukrotnie został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie może złożyć kolejnego wniosku o odbywanie rezydentury” – art. 16ea.25 ust. 4. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U.2015.0.464.

Jednocześnie można złożyć wniosek na miejsce rezydenckie i pozarezydenckie, tylko w 1 województwie i jednej specjalizacji. We wniosku można wskazać 3 preferowane jednostki, w których chce się odbywać szkolenie. Wpisujemy je na załączniku wydrukowanym ze strony CMKP.

Odwołania

Niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą mogą zostać przesunięte w obrębie województwa dla lekarzy, którzy nie dostali się na rezydenturę w innej dziedzinie (pod warunkiem, że dla kandydata istnieje wolne miejsce szkoleniowe i ilość rezydentur w danej rekrutacji nie wyniosła zero dla tej specjalizacji). Decyzję podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia. Ma na to do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego, czyli do końca maja i do końca grudnia. W skrócie wygląda to tak, że ilość niewykorzystanych miejsc rezydenckich w województwie sumuje się, a dla osób niezakwalifikowanych (niezależnie od dziedziny) ustala się listę w kolejności według punktacji. Następnie “od góry listy” przydziela się rezydentury – pod warunkiem, że dla danej specjalizacji w tym rozdaniu była chociaż jedna rezydentura, jest wolne miejsce szkoleniowe i minister wyraził zgodę. W przypadku miejsc pozarezydenckich decyzję zamiast ministra podejmuje wojewoda. Jest to potocznie zwane “odwołaniem”. Nie trzeba składać wniosku, dzieje się to “z automatu”.

Jednocześnie lekarz ma 20 dni na złożenie odwołania od decyzji gdy ma jakieś zastrzeżenia np. jeśli miał więcej punktów niż jest na liście przyznanych miejsc.

Wniosek

Przed przystąpieniem do złożenia wniosku przygotuj sobie:

  • dowód osobisty
  • wynik i datę przystąpienia do LEK
  • OPWZ/PWZ lub odnajdź się w Centralnym Rejestrze Lekarzy (http://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy) (nr ograniczonego i pełnego PWZ jest taki sam)
  • dotychczas odbywane szkolenia specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i tryb ich odbywania.Dodatkowe informacje potrzebne w rekrutacji na tryb pozarezydencki to: dyplom specjalisty, posiadany stopień naukowy, publikacje oraz okres zatrudnienia w jednostce, w której ma się odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji lekarskiej do jednostki urzędu wojewódzkiego lub WCZP odbywa się przez stronę https://wors.cmkp.edu.pl/.

Na stronie tej dokładnie opisano proces rekrutacji. Tutaj też sprawdzić można statystyki, ile osób złożyło wnioski na daną specjalizację. Uwaga! Nie zawsze są one aktualizowane na bieżąco.

Należy założyć indywidualne konto, a po zalogowaniu wypełnić i zatwierdzić wniosek online od 1 do 28-29 lutego lub od 1 do 30 września. Następnie trzeba go wydrukować, podpisać i zanieść do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego nie później niż do 3 dni od ostatecznego terminu składania wniosków (ostatnio był to 3.10.2016 r.).

Wymagane załączniki to oświadczenie ze strony CMKP (tu wpisuje się preferowane miejsca szkoleniowe – można, ale nie trzeba), ksero LEKu, ksero PWZ (w przypadku stażystów OPWZ; przy odbieraniu skierowania na staż dostarcza się PWZ), orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji (w przypadku lekarza, który był już zakwalifikowany do odbywania innej specjalizacji w trybie rezydenckim).

Niektóre urzędy wojewódzkie wymagają zaświadczenia o średniej ocen lub zgody ordynatora na rozpoczęcie specjalizacji. Upewnij się, jakie dokumenty są wymagane na stronie internetowej twojego UW.

W przypadku ubiegania się o tryb pozarezydencki należy dostarczyć zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego oraz kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia zapewniające dodatkowe punkty.

Do urzędu należy zabrać ze sobą oryginały skserowanych dokumentów (do wglądu).

Nieco odrębny proces rekrutacyjny dotyczy miejsc przyznawanych w placówkach resortowych – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i szpitali wojskowych.

W przypadku miejsc z MSW “podpisany wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami dostępnymi na stronie http://www.zoz.msw.gov.pl należy złożyć w Departamencie Zdrowia MSW w Warszawie nie później, niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej (liczy się data stempla pocztowego)” – informacja ze strony CMKP.

W rekrutacji MON dodatkowo należy wypełnić wniosek zamieszczony na stronie DWSZdr http://www.dwszdr.wp.mil.pl wpisując do niego numer rejestru uzyskany po zatwierdzeniu wniosku CMPK, dołączyć wymagane załączniki, podpisać i dostarczyć do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia zamiast do UW: w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej.

Uwaga! Można złożyć wiele wniosków na rezydenturę w danym postępowaniu, ale liczy się tylko ten ostatni.

Terminy

Listy dostępnych miejsc szkoleniowych ogłaszane są: ok. 2 tygodnia lutego na postępowanie wiosenne i ok. 2 tygodnia września na postępowanie jesienne.

Listy dostępnych miejsc rezydenckich ogłasza minister zdrowia na stronie internetowej na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego (czyli chwilę po miejscach szkoleniowych).

Listy dostępnych miejsc pozarezydenckich ogłasza wojewoda 14 dni przed rozpoczęciem postępowania.

Składanie wniosków:1-28.02 i 1-30.09.

Dostarczenie papierowej wersji: do 3.03 lub 3.11.

Oryginał świadectwa LEK trzeba dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu z CEM, nie później niż do 20 marca (postępowanie wiosenne) lub 20 października (postępowanie jesienne).

Postępowanie kwalifikacyjne – to czas między składaniem wniosków a ogłoszeniem wyników odbywa się w dniach 1-31.03 lub 1-31.10.

Wyniki postępowania dla trybu rezydenckiego i pozarezydenckiego: wiosną 31.03 lub 1.04; jesienią 31.10 lub 2.11. (zależy od województwa).

Pełne Prawo Wykonywania Zawodu należy dostarczyć do 15 dni od zakończenia postępowania (15.04, 15.11), najlepiej w momencie odebrania skierowania.

Dodatkowe miejsca przyznawane są w sesji wiosennej do końca maja, w sesji zimowej do końca grudnia.

Na rozpoczęcie pracy masz 3 miesiące od dnia wydania skierowania.

Miejsce odbywania rezydentury można zmienić nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania tego szkolenia specjalizacyjnego, chyba że jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania akredytacyjne.
Powodzenia w rekrutacji i nie dajcie się zwariować! Ludzie różne rzeczy wygadują w ferworze walki. Nie warto wszystkiego słuchać.

Przydatne linki

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
14 komentarze
avatar Artur
Artur
05.02.2017 02:28:51
Dzięki za przedstawienie wszystko w prosty sposob! Już się obawiałem, że będę musiał przez ustawy przebrnąć :)
avatar Anonim
Anonim
06.02.2017 21:39:16
Przepraszam ale ja nie rozumiem. (Nie jestem lekarzem ale mnie to interesuje) Tzn ze jeśli ktoś się nie dostanie na specke na której mu zależy to potem może dostać jakąś której nie chce z tych miejsc co zostały nie przydzielone?? I wtedy musi się na to zgodzić czy może zrezygnować i za rok starać się ponownie?
avatar Anonim
Anonim
07.02.2017 21:15:55
Postaram się pomóc, prawdopodobnie masz na myśli odwołanie. Gdy jest co najmniej 1 miejsce na daną speckę a nie dostałeś/łaś się w 1. rzucie, automatycznie uruchamia się odwołanie. Wtedy z tej puli wszystkich rezydentur niewykorzystanych w danym rzucie są rozdzielane na tych co się nie dostali od razu, idzie to od góry po ilości punktów. W tej sytuacji dostaje się tą, której chciał (po czasie) lub nie dostaje wcale. Aktualnie gdy się dostanie rezydenturę, otrzymuje się ją tylko raz, tzn gdy chce się jednak zmienić lub nie rozpocznie się specki na czas, traci się bezpowrotnie szansę na jakąkolwiek rezydenturę
avatar Anonim
Anonim
13.02.2017 19:33:59
A jeśli np.na dermatologię było 1 miejsce i zostało przez kogoś zajęte to potem i tak mam szansę żeby na derme się dostać nawet pomimo tego że miejsc już teoretycznie nie ma?? I co jeśli utraci się prawo do rezydentem? Są jakieś inne drogi uzyskania specjalizacji bez robienia jej za darmo w ramach wolontariatu? I co z takim młodym lekarzem który po studiach nie dostał się od razu na specjalizacje? Staje się bezrobotny czy ma szansę na jakas pracę w zawodzie?
avatar Magda
Magda
01.08.2017 00:04:00
Momencik, bo czegoś nie rozumiem. :) Lekarz, który zaczyna staż w październiku, kończy go w listopadzie następnego roku, czyli nawet, jeśli LEK zda wcześniej, to i tak pełne prawo wykonywania zawodu otrzyma dopiero po zakończeniu stażu, czyli w listopadzie. Czy więc to oznacza, że na specjalizację może aplikować dopiero w marcowym naborze? Czyli co, każdy ma przymusowy półroczny urlop?
avatar Anonim
Anonim
05.08.2017 19:46:38
Będąc stażystą możesz aplikować na specjalizację w sesji jesiennej. Na dostarczenie pełnego prawa wykonywania zawodu masz 15 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację. W sesji jesiennej postępowanie kończy się 31.10, więc PWZ musisz dostarczyć do 15.11. Staż kończysz 31 października, zanosisz niezbędne dokumenty do izby lekarskiej i oni na posiedzeniu początku listopada przyznają Ci PWZ, więc do 15.11 się wyrobisz :)
avatar anne1001
anne1001
15.08.2017 13:26:08
Na stronie https://wors.cmkp.edu.pl widnieje informacja: "Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności, w pierwszej kolejności, w zakresie: Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK); oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES). Z uwagi na powyższe system WORS nie jest już systemem aktywnym do prowadzenia procesu rozpoczęcia specjalizacji lekarzy. " Czy wiadomo jak w tym roku przebiega skladanie wniosków specializacyjnych? Czy składa się je przez stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl?
avatar Studentka
Studentka
20.08.2017 16:29:49
Co prawda do czasu ubiegania się o miejsce rezydenckie przede mną jeszcze klika ładnych lat, ale chciałabym to zrozumieć. Miejsca rezydenckie i szkoleniowe nie są tożsame - prawda? Co jeśli miejsc rezydenckich jest więcej niż szkoleniowych? Czy można rozpocząć specjalizację pozarezydencko w momencie kiedy nie ma wolnych miejsc szkoleniowych? Czy jeśli mój wynik LEK pozwoli na dostanie się na rezydenturę, ale ordynator nie podpisze mi zgody na odbywanie jej na jego oddziale to miejsce mi przepada?
avatar ines
ines
18.09.2017 10:04:15
Miejsce szkoleniowe nie jest tożsame z rezydenckim. Żeby odbywać specjalizacje musi istnieć miejsce specjalizacyjne. Można ją robić w trybie rezydentury lub pozrezydencko (na umowie zawartej z danym szpitalem). Nie ma możliwości zeby liczba rezydentur była większa niż liczb miejsc specjaluzacyjnych. Składając wniosek na rezydenture wybierasz preferowane odbywanie specjalizacji. Po kwalifikacji dotajesz skierowanie na konkretny oddział. Zgoda ordynatora nie jest potrzebna ani do kwalifikacji ani później.
avatar Spirono
Spirono
05.09.2017 13:32:55
A czy można jednocześnie złożyć wniosek o specjalizację w szpitalu MSWiA i drugi do wojewody w zwykłym szpitalu?
avatar Anonim
Anonim
28.09.2017 07:57:40
A jak nie zda się LEK to wtedy nie można składać dokumentów na specjalizacje ?
avatar Anonim
Anonim
09.11.2017 15:32:37
Mam pytanie - czy jeśli nie dostałem się na rezydenturę, zajętych zostały np. 2 miejsca szkoleniowe przez 2 rezydentury i 2 przez 2 miejsca pozarezydenckie i zostało jeszcze 5 wolnych szkoleniowych, to czy pierwszeństwo na dostanie się przede mną w odwołaniach może mieć jeszcze jakaś z osób pozarezydenckich mimo, że ma mniej punktów? Proszę i z góry dziękuję za odpowiedź:)
avatar Ola
Ola
09.11.2017 15:37:14
Mam pytanie - czy jeśli na specjalizację dostaną się np. 2 osoby z rezydentury, 2 z pozarezydenckiego na 8 miejsc szkoleniowych to czy w odwołaniach pierwszeństwo przede mną może mieć jeszcze jakaś osoba pozarezydencka mimo, że ma mniej punktów ode mnie? Znaczenie ma tu okres zatrudnienia? Czy zależy to tylko od wyniku? Czy odwołania rządzą się jeszcze innymi prawami? Z góry dziękuję za odpowiedź.
avatar Wybór
Wybór
18.10.2019 23:32:43
Witam, czy rejestrując się w systemie, wybieram sobie preferowany szpital w trybie rezydenckim i pozarezydenckim? Jeśli wybieram sobie szpital a tam już nie ma wolnych miejsc to czy jesli są jeszcze wolne miejsca w tym województwie to czy mam szanse? Dziekuje za odpowiedz

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się