Wyrabianie PWZ

0 komentarzy

No dobra, trzymasz dyplom, a w zasadzie jego odpis w dłoni. Jest świetnie, jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą, już jesteś o krok od ratowania świata, a przynajmniej od tej satysfakcji jaką daje posiadanie upragnionego tytułu zdobywanego niejednokrotnie w trudzie, pocie i łzach przez 5 lub 6 długich lat.

Dokumentem poświadczającym zdobycie odpowiednich umiejętności jest Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza lub Lekarza Dentysty wydawane przez Okręgową Izbę Lekarską i to tego właśnie jeszcze potrzebujesz. W tej chwili obowiązuje ono w dwóch wariantach:

 • Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza lub Lekarza Dentysty przyznawane w celu odbycia stażu podyplomowego
 • Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza lub Lekarza Dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Pierwsze z nich dotyczy absolwentów uczelni medycznych, którzy uzyskali tytuł lekarza lub lekarza dentysty lub
uzyskali prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w innym państwie niż państwo członkowskie UE i wykonywali zawód za granicą, a dotychczas nie posiadali prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętaj, że już podczas stażu posiadasz pełne Prawo Wykonywanie Zawodu, chociaż jest ono ograniczone tylko do miejsca odbywania stażu i tylko na czas jego trwania.

PWZ w celu odbycia stażu przyznawane jest absolwentom na podstawie:
a) dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
b) dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE, wydanego przez inne niż RP państwo członkowskie UE, wymienione w wykazie o którym mowa w art. 6b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, i dokumentu towarzyszącego, określonego w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
c) dyplomu wydanego w innym państwie niż państwo członkowskie UE, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną.

Czego potrzebujesz, aby otrzymać Prawo Wykonywania Zawodu celem odbycia stażu? Wybierając się do najbliższej siedziby OIL weź ze sobą:

 1. „wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy. Tytuł lekarza / lekarza dentysty otrzymałeś w dniu ostatniego egzaminu, a ponieważ nie masz jeszcze fizycznie dyplomu wpisujesz, że otrzymałeś go na podstawie zaświadczenia nr … wydanego przez (nazwa uczelni)
 2. odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z kopią suplementu
 3. kopię dowodu osobistego lub paszportu oraz oryginał do wglądu
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 5. dwa zdjęcia 3,5 x 4.5 cm
 6. jeśli nie studiowałeś w języku polskim: świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim)

Jeśli uzyskałeś PWZ na terenie innego państwa dodatkowo potrzebujesz:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywałeś zawód wraz z tłumaczeniem na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio praktykowałeś (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym ostatnio wykonywałeś zawód
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Gdy już minie ten wyjątkowy okres jakim jest staż podyplomowy, będziesz mieć już możliwość wymiany PWZ tymczasowego na to właściwe. Nieograniczone Prawo Wykonywania Zawodu możesz uzyskać dopiero po odbyciu stażu podyplomowego. Po jego ukończeniu ponownie musisz zgłosić się do OILu i dostarczyć:

 1. „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Wyłącznie na wzorze izbowym!
 3. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 4. dwa zdjęcia legitymacyjne/dowodowe
 5. ograniczone prawo wykonywania zawodu/prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego
 6. „Kartę stażu podyplomowego lekarza” lub „Kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty” lub w przypadku stażu podyplomowego odbytego poza granicami RP: decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, kopię dokumentu potwierdzającego odbycie stażu podyplomowego obejmującego okres oraz miejsce odbywania stażu, potwierdzenie uprawnień (prawa wykonywania zawodu) do odbycia stażu podyplomowego na terytorium innego państwa oraz potwierdzenie niekaralności w zawodzie obejmujące okres wykonywania zawodu w innym państwie, wydane przez właściwy organ danego państwa
 7. wszystkie posiadane świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
 8. kopię świadectwa pracy
 9. w przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim)
 10. dokumenty niezbędne do przyznania prawa wykonywania zawodu nie wymienione powyżej, które lekarz/lekarz dentysta składa właściwej okręgowej radzie lekarskiej w celu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu powinny znajdować się w aktach osobowych izby, której jest członkiem a do której występuje o przyznanie prawa wykonywania zawodu albo zostają przekazane tej izbie jeżeli lekarz jest członkiem innej okręgowej izby lekarskiej
 11. obowiązek informacyjny Rejestr – oświadczenie

Jakie są konsekwencje zmiany ustawy o zawodzie lekarza?

Pisaliśmy o tym niedawno:

Pamiętaj, że na tym formalności związane z załatwianiem stażu się nie kończą, a dopiero zaczynają. Na szczęście nie jesteś w tym sam, a co roku kolejnym lekarzom udaje się ukończyć ten kolejny „stopień wtajemniczenia”. Będzie dobrze!

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się