Jak rozpocząć staż - zebraliśmy najważniejsze informacje

Jak rozpocząć staż - zebraliśmy najważniejsze informacje

0 komentarzy

Ostatni zdany egzamin na studiach to coś czego duża część z nas nigdy nie zapomni. Zaraz po tym konieczne jest udostępnienie zdjęcia w fartuchu i ze stetoskopem przed gmachem uczelni, zaznaczenie, że od dziś znajomi mają zwracać się do nas "Panie Doktorze" lub "Pani Doktor" i już możemy... zacząć kolejny etap edukacji medycznej jakim jest staż. Co ciekawe prawie każda Izba Lekarska ma swój zestaw dokumentów którego wymaga i swoje terminy. Zebraliśmy dla was te informacje. 

Spis treści:

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

Absolwenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych posiadający stałe miejsce zameldowania lub zamieszkania na obszarze województwa podlaskiego którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy od dnia 1 października 2020 r. powinni złożyć dokumenty wymagane do realizacji stażu w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7 pok. 101 w nieprzekraczalnym terminie od dnia 06.07.2020 r. do dnia 24.07.2020 r. Ostateczna decyzja o skierowaniu na staż podyplomowy podjęta zostanie przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku po uzyskaniu dyplomu przez absolwenta w oparciu o:

 • miejsce stałego zameldowania bądź zamieszkania
 • średnią ocen.

https://oilbialystok.pl/ogloszenie-o-terminie-skladania-dokumentow-na-staz-2/

Staż podyplomowy – lekarze z obywatelstwem polskim

Etap 1. Ograniczone prawo wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:

 1. „Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy (załącznik W-1),
 2. odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu),
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. dwa zdjęcia paszportowe,
 7. w przypadku lekarzy dentystów zgoda podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu podyplomowego,
 8. oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania lub meldunek,
 9. oświadczenie RODO.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).
 5. wszystkie powyższe dokumenty powinny być w wersji oryginalnej, przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego wraz z kserokopią oryginałów.

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska kieruje do podmiotu wpisanego na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów.

Tryb odwoławczy:
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

https://oilbialystok.pl/jak-zalatwic-sprawe/prawa-wykonywania-zawodu-rejestracja-w-oil/staz-podyplomowy-lekarze-z-obywatelstwem-polskim/

Staż podyplomowy – lekarze cudzoziemcy

Etap 1. Ograniczone prawo wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty:

 1. „Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. ksero stron z paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu),
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. dwa zdjęcia paszportowe,
 7. ksero decyzji nadania NIP-u wystawionej przez właściwy urząd skarbowy,
 8. dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa, zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, zezwolenie na osiedlenie się, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy),
 9. zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wystawione przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski,
 10. zezwolenie ministra zdrowia na odbycie stażu podyplomowego na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące lekarzami polskimi, jeżeli lekarz nie posiada zezwolenia na osiedlenie się lub nie uzyskał statusu uchodźcy.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska kieruje do wymienionego w zezwoleniu Ministra Zdrowia szpitala klinicznego albo do uprawnionego podmiotu (wpisanego na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów), jeżeli lekarz cudzoziemiec posiada zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy; w celu odbycia stażu podyplomowego.

https://oilbialystok.pl/jak-zalatwic-sprawe/prawa-wykonywania-zawodu-rejestracja-w-oil/staz-podyplomowy-lekarze-cudzoziemcy/

Beskidzka Izba Lekarska

Przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza /Lekarza Dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza / lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego oraz złożenia egzaminu kończącego staż.

Wymagane dokumenty:

 1. W-1 "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej"
 2. odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty
 3. kserokopia stron dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy( druk do pobrania w biurze BIL)
 5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 6. dwa zdjęcia legitymacyjne
 7. kserokopia decyzji nadania NIP-u wystawionej przez właściwy urząd skarbowy (jeżeli jest już nadany)
 8. zameldowanie na obszarze działania BIL

Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa dodatkowo składa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarza ostatnio wykonywał zawód
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierającą opinię zawodową (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego)

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca - składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza stomatologa powinno mieć miejsce co najmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem stażu.

https://bil.bielsko.pl/prawo-wykonywania-zawodu/spis-wymaganych-dokumentow/uzyskanie-ograniczonego-prawa-wykonywania-zawodu-lekarzalekarza-dentysty-staz-podyplomowy-dla-lekarzy-z-obywatelstwem-polskim/

Bydgoska Izba Lekarska 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej o umożliwienie odbycia stażu w wybranej jednostce i terminie,
 2. "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bydgoską Izbę Lekarską
 4. Zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 5. Kopia dowodu osobistego lub paszportu - oryginał do wglądu 
 6. Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie działania Bydgoskiej Izby Lekarskiej, ważny na dzień składania dokumentów
 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 8. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 9. Dwa zdjęcia legitymacyjne lub dowodowe,
 10. Arkusz zgłoszenia lekarza
 11. Uwaga lekarz/lekarz dentysta, który ukończył studia w języku innym niż polski! Wszystkie osoby, które ukończyły studia lekarskie albo lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź ograniczonego prawa wykonywania zawodu są zobowiązane wykazać odpowiednią znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską. Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M. P. z 2017r. poz. 84), tj.:

a. świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;

b. świadectwo złożenia:

 • Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
 • Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
 • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
 • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
  • uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim

Terminy składania wniosków o wpis do rejestru Bydgoskiej Izby Lekarskiej:

 • dla lekarzy rozpoczynających staż podyplomowy od 1 października - 20 sierpnia
 • dla lekarzy rozpoczynających staż podyplomowy od 1 marca - 31 styczni

https://www.bil.org.pl/images/Dla.Lekarzy/Staz.podyplomowy/2017_06_21_skrypt_spotkanie_ze_studentami_2017.pdf

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 

Dokumenty do PWZ i na staż podyplomowy można składać jednego dnia. Najpierw jest przyznawane Prawo Wykonywania Zawodu, a następnie wystawiane jest skierowanie na odbycie stażu podyplomowego.

Etap 1. Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze z obywatelstwem polskim i pozostałych państw UE

Jednostka odpowiedzialna: Komisja ds. Rejestracji Lekarzy - pok. 216

Opis procedury:

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego. 

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z suplementem - w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu tymczasowo przyjmowane są zaświadczenia o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga! Prosimy o składanie kserokopii suplementu do dyplomu
 3. Dowód osobisty lub paszport do wglądu + formularz Potwierdzenie danych osobowych lekarza. Formularz prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami
 4. Zaświadczenie o stałym zameldowaniu na terenie województwa pomorskiego (oryginał + kopia) nie dotyczy obywateli innych państw UE
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 
 6. Dwa zdjęcia legitymacyjne lub dowodowe,
 7. W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski - świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim).
 8. Obowiązek informacyjny Rejestr - oświadczenie obowiązek informacyjny Rejestr 

Dodatkowo lekarz, który uzyskał Prawo Wykonywania Zawodu na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód wraz z tłumaczeniem na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  • dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  • dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 2. lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb odwoławczy:

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej" zawierający wskazane trzy podmioty preferowane przez lekarza jako miejsce odbywania stażu
 2. średnią z okresu studiów, potwierdzoną przez dziekana właściwej uczelni medycznej
 3. można dołączyć opinie opiekunów kół naukowych o aktywnym udziale w pracach koła – dotyczy:  
 • lekarzy starających się o skierowanie na staż podyplomowy do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
 • lekarzy dentystów starających się o skierowanie na staż podyplomowy do Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

Jednostka odpowiedzialna: Komisja Kształcenia Medycznego - pok. 306 (III p.)

Termin odpowiedzi: Miesiąc

Uwagi:

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Terminy składania dokumentów:

 • staż rozpoczynający się 1 października - do 31 lipca
 • staż rozpoczynający się 1 marca - do 31 stycznia

https://oilgdansk.pl/praktyczny-poradnik/prawo-wykonywania-zawodu/uzyskanie-prawa-wykonywania-zawodu-w-celu-odbycia-stazu-podyplomowego-lekarze-z-obywatelstwem-polskim/

Etap 1. Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze cudzoziemcy

Opis procedury: 

Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza stomatologa, okręgowa rada lekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu lekarza/lekarza stomatologa w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Kopia dyplomu lekarza/lekarza stomatologa wraz z nostryfikacją dyplomu uzyskaną na podstawie odrębnych przepisów,
 3. Paszport do wglądu + formularz POTWIERDZENIE DANYCH OSOBOWYCH LEKARZA. Formularz prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami,
 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. Dwa zdjęcia legitymacyjne/dowodowe,
 7. Dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa, zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, zezwolenie na osiedlenie się, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy)
 8. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wystawione przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski 
 9. Obowiązek informacyjny Rejestr - oświadczenie  

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Jednostka odpowiedzialna: Komisja ds. Rejestracji Lekarzy - pok. 216

Termin odpowiedzi: 

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:

Postępowanie dotyczy absolwenta wyższej uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza stomatologa na podstawie :

 1. dyplomu lekarza, lekarza stomatologa wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
 2. dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza stomatologa wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 3. lekarza/lekarza stomatologa, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej , zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

Etap 2.Skierowanie na odbycie stażu

Opis procedury:

Na wniosek lekarza/lekarza stomatologa cudzoziemca posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa okręgowa rada lekarska kieruje do wymienionego w zezwoleniu Ministra Zdrowia szpitala klinicznego albo do uprawnionego podmiotu (wpisanego na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza stomatologa i zatrudniania lekarzy stażystów), jeżeli lekarz cudzoziemiec posiada zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy; w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

"Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej"

Jednostka odpowiedzialna: Komisja Kształcenia Medycznego - pok. 306 (III p.)

Termin odpowiedzi: Miesiąc

Tryb odwoławczy: 

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza stomatologa, który nie posiada obywatelstwa polskiego i który uzyskał ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa

Terminy składania dokumentów:

 • staż rozpoczynający się 1 października - do 31 sierpnia
 • staż rozpoczynający się 1 marca - do 31 stycznia

https://oilgdansk.pl/praktyczny-poradnik/prawo-wykonywania-zawodu/uzyskanie-prawa-wykonywania-zawodu-w-celu-odbycia-stazu-podyplomowego-lekarze-z-cudzoziemcy/

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze

Etap 1. Ograniczone prawo wykonywania zawodu

Opis procedury:

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza stomatologa okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:     

 1. "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. odpis dyplomu lekarza / lekarza stomatologa lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu),
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. dwa zdjęcia paszportowe,
 7. ksero decyzji nadania NIP-u wystawionej przez właściwy urząd skarbowy

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Jednostka odpowiedzialna: Komisja ds. rejestracji lekarzy

Termin odpowiedzi: Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy: Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:  

Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza stomatologa na podstawie: 
 • dyplomu lekarza, lekarza stomatologa wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
 • dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza stomatologa wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu, 
 1. lekarza/lekarza stomatologa, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Skierowanie na odbycie stażu:

Opis procedury:        

Na wniosek lekarza/lekarza stomatologa posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa okręgowa rada lekarska kieruje do podmiotu wpisanego na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza stomatologa i zatrudniania lekarzy stażystów.

Wymagane dokumenty:

"Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej" zawierający średnią z okresu studiów, potwierdzoną przez dziekanat właściwej uczelni medycznej oraz wskazane trzy podmioty preferowane przez lekarza jako miejsce odbywania stażu

Jednostka odpowiedzialna: Komisja ds. stażu podyplomowego

Termin odpowiedzi: Miesiąc

Tryb odwoławczy: 

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postępowanie dotyczy:

lekarza/lekarza stomatologa, który uzyskał ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa

Terminy składania dokumentów:

w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu i skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca - co najmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem stażu

http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil70/wladze/sprawy/rejestr/w_1

Śląska Izba Lekarska w Katowicach

Staż podyplomowy

Warunkiem rozpoczęcia stażu podyplomowego jest posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego należy złożyć do 10 sierpnia 2020 r. (lekarze/lekarze dentyści, którzy zamierzają przystąpić do LEK/LDEK we wrześniu br. zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów do 31.07.2020 r. do godz.14:30) następujące dokumenty: 

 1. Wniosek W-1 
 2. Oświadczenie RODO
 3. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty, ewentualnie zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów, podpisane przez dziekana wydziału oraz opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni
 4. Suplement do dyplomu - kserokopia
 5. Orzeczenie o stanie zdrowia, ważne przez okres 3 miesięcy od dnia wydania
 6. Trzy zdjęcia biometryczne
 7. Dowód osobisty do wglądu
 8. Oświadczenie o nieosiąganiu przychodu 
 9. Oświadczenie zdjęcie 
 10. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu z j. polskiego, o którym mowa w pkt. 10, udziela p. Edyta Biegluk (tel.: 22 559-13-42)

Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego.

W/w lekarze/lekarze dentyści po przedstawieniu niżej wymienionych dokumentów są zwolnieni z obowiązku złożenia egzaminu z języka polskiego;

Dokumentami takimi są:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
 • świadectwo złożenia LEK, LDEK, LEP lub LDEP uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, który na terytorium RP posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo posiadający ważną Kartę Polaka lub któremu w RP nadano status uchodźcy – odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, który nie spełnia warunków, o których mowa w ustępie 3e ustawy, odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z jednostką, o której mowa w art. 5 ust. 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w której to umowie określa się zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego odbywania. 

LEKARZE/LEKARZE DENTYŚCI, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ PODJĄĆ STAŻ PODYPLOMOWY NA TERENIE DZIAŁANIA NASZEJ IZBY POWINNI ZŁOŻYĆ RÓWNOCZEŚNIE:

 • podanie o staż podyplomowy,
 • wniosek o PWZ W-1 wraz z załącznikami,
 • wniosek SMK

Dokumenty przyjmowane są w komplecie!

https://izba-lekarska.org.pl/rejestry/pwz/staz-podyplomowy

Świętokrzyska Izba Lekarska 

Staż podyplomowy - lekarze z obywatelstwem polskim

Etap 1. Ograniczone prawo wykonywania zawodu

Opis procedury:

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru" (Wniosek W1), zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (oryginał dokumentu do wglądu),
 4. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania w siedzibie izby),
 5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód, (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Jednostka odpowiedzialna: Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Termin odpowiedzi: 

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi

Postępowanie dotyczy:

 • absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  • dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  • dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 • lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Opis procedury:

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu okręgowa rada lekarska kieruje go do odbywania stażu - biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów

Wymagane dokumenty:

 • "Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej" zawierający średnią z okresu studiów, potwierdzoną przez dziekanat właściwej uczelni medycznej oraz wskazane trzy podmioty preferowane przez lekarza jako miejsce odbywania stażu,
 • dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa świętokrzyskiego

Terminy składania: 

skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca - odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu (1 października) do końca lipca i (1 marca) do końca stycznia

Jednostka odpowiedzialna: Komisja ds. stażu podyplomowego

Termin odpowiedzi: Miesiąc

http://www.sil.apsnet.pl/staz-podyplomowy-lekarze-z-obywatelstwem-polskim

Staż podyplomowy - lekarze cudzoziemcy

Etap 1. Ograniczone prawo wykonywania zawodu

Opis procedury:

Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. ksero stron z paszportu z danymi osobowymi (oryginał dokumentu do wglądu),
 4. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 
 5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 7. ksero decyzji nadania NIP-u wystawionej przez właściwy urząd skarbowy,
 8. dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytowa, zezwolenie na zamieszkanie na czas określony, zezwolenie na osiedlenie się, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy),
 9. zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wystawione przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski,
 10. zezwolenie ministra zdrowia na odbycie stażu podyplomowego na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące lekarzami polskimi, jeżeli lekarz nie posiada zezwolenia na osiedlenie się lub nie uzyskał statusu uchodźcy.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Jednostka odpowiedzialna: Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Termin odpowiedzi:

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi

Postępowanie dotyczy:

 • absolwenta wyższej uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  1. dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  2. dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 • lekarza/lekarza dentysty, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej , zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Opis procedury:

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska kieruje do wymienionego w zezwoleniu Ministra Zdrowia szpitala klinicznego albo do uprawnionego podmiotu (wpisanego na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów), jeżeli lekarz cudzoziemiec posiada zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy; w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

"Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej"

Terminy składnia:

skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca - odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu (1 październik) do końca lipca i (1 marzec) do końca stycznia

Jednostka odpowiedzialna: Komisja ds. stażu podyplomowego

Termin odpowiedzi: Miesiąc

http://www.sil.apsnet.pl/staz-podyplomowy-lekarze-cudzoziemcy

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Lekarze oraz lekarze dentyści ubiegający się o przyznanie miejsca stażowego winni złożyć w biurze (po umówieniu się telefonicznie lub w formie skanów) do Komisji Staży Podyplomowych następujące dokumenty:

 1. podanie o przyznanie miejsca stażowego z określeniem przynajmniej dwóch preferowanych placówek znajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkoleń podyplomowych ( lista dostępna na stronach Urzędu Marszałkowskiego) 
 2. zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej z ocen w trakcie odbywania studiów wydane przez stosowny Dziekanat uczelni medycznej – do wglądu
 3. potwierdzenie posiadania stałego zameldowaniu na terenie OIL Kraków – do wglądu (zaświadczenie z Urzędu Meldunkowego do wglądu)

Uwaga!

Nie ma znaczenia na ile wcześniej lekarz się zameldował, ważne by z chwilą składania dokumentów oraz przez cały okres stażu posiadał takie zameldowanie.

Termin składania podań o przyznanie miejsca stażowego dla osób, którzy zamierzają rozpocząć staż od 1 października 2020 r. upływa z dniem 14 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie przed rozpoczęciem stażu podyplomowego (przed rozpoczęciem stażu, a nie przed złożeniem podania o staż) należy uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Komisji Staży Podyplomowych:

a.chuchmacz@hipokrates.org

tel. +48 12 619 17 13

Zasady uzyskania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego dla lekarzy z obywatelstwem polskim lub innego państwa UE

Etap 1. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu

Opis procedury:

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 1. ”Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru„, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z kserokopią suplementu – w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu tymczasowo przyjmowane są zaświadczenia o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,  
 3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu oraz oryginał do wglądu
 4. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 5. Zaświadczenie o stałym zameldowaniu na obszarze działania OIL w Krakowie
 6. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 7. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu
 8. W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski – świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim).
 9. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych –podpisane oświadczenie

UWAGA:

Z uwagi na obecną sytuację rekomenduje się składanie dokumentów drogą pocztową. W przypadku składania dokumentów osobiście (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu   tel. 12 6191716   e-mail: rejestr57@hipokrates.org winny być skompletowane w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem wraz z numerem telefonu oraz adresem mailowym. Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.

Odbiór prawa wykonywania zawodu wyłącznie osobiście.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał prawo wykonywania zawodu na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód wraz z tłumaczeniem na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Jednostka odpowiedzialna: Komisja organizacyjna tel. 12 619 17 16

Termin odpowiedzi:

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:

Postępowanie dotyczy absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:

 1. dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
 2. dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,

lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu na staż podyplomowy rozpoczynający się:  

 • 1 października dokumenty przyjmowane są do 31 sierpnia;  
 • 1 marca dokumenty przyjmowane są do 31 stycznia

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Opis procedury:

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska kieruje do podmiotu wpisanego na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyznanie miejsca stażowego z określeniem 2 preferowanych jednostek.
 2. Zaświadczenie o średniej.
 3. Potwierdzenie zameldowania na terenie działania OIL w Krakowie (ksero dowodu osobistego lub zaświadczenie z urzędu meldunkowego).

Jednostka odpowiedzialna - Komisja organizacyjna – Zespół ds. staży podyplomowych tel. 12 619 17 13

Miejsce załatwienia sprawy - Okręgowa Izba Lekarska

https://oilkrakow.pl/staz-podyplomowy-lekarze-z-obywatelstwem-polskim/

Zasady uzyskania Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego dla lekarzy cudzoziemców

Najpierw jest przyznawane prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, a następnie wystawiane jest skierowanie na odbycie stażu podyplomowego.

Etap 1. Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

Opis procedury: 

Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:  

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty  lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (wraz z zaświadczeniem potwierdzającym nostryfikację),
 3. kserokopia stron z paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu),
 4. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego (3,5 x 4,5 cm)
 7. dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza krajowa (Multi-365),  zezwolenie na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z towarzyszącą Kartą Polaka, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy)
 8. W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski – świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK ( wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim).
 9. promesa zawarcia umowy cywilno-prawnej w celu i na okres realizacji stażu podyplomowego lekarza / lekarza dentysty  (dotyczy lekarza cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę pobytową),
 10. dokument potwierdzający nienaganną postawę etyczną (art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), tj. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz uzyskał dyplom, a w przypadku wykonywania zawodu na terytorium innego państwa– z państwa, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).
 11. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych –podpisane oświadczenie

Z uwagi na obecną sytuację rekomenduje się składanie dokumentów drogą pocztową. W przypadku składania dokumentów osobiście (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu tel. 12 6191716 e-mail: rejestr57@hipokrates.org) winny być skompletowane w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem wraz z numerem telefonu oraz adresem mailowym. Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Jednostka odpowiedzialna: Komisja organizacyjna tel. 12 619 17 16

Termin odpowiedzi:

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:

Postępowanie dotyczy:

absolwenta wyższej uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza stomatologa na podstawie:

 1. dyplomu lekarza, lekarza stomatologa wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
 2. dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza stomatologa wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,

lekarza/lekarza dentysty, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej , zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

Etap 2. Skierowanie na odbycie stażu

Opis procedury:

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca posiadającego prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska kieruje do wymienionego w zezwoleniu Ministra Zdrowia szpitala klinicznego albo do uprawnionego podmiotu (wpisanego na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów), jeżeli lekarz cudzoziemiec posiada zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy; w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

Podanie o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej.

Jednostka odpowiedzialna:

Komisja organizacyjna – Zespół ds. staży podyplomowych tel. 12 619 17 13

https://oilkrakow.pl/staz-podyplomowy-lekarze-cudzoziemcy/

Lubelska Izba Lekarska 

Staż podyplomowy rozpoczyna się każdego roku 1 marca i 1 października.

 1. Absolwenci/studenci VI roku Wydziału Lekarskiego lub V roku Oddziału Stomatologii mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Województwa Lubelskiego - składają do Lubelskiej Izby Lekarskiej: 
  1. Podania o możliwość odbywania stażu na drukach dostępnych w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, które przyjmowane są jeszcze przed uzyskaniem przez osoby zainteresowane dyplomu lekarza / lekarza dentysty.
  2. Dla rozpoczynających staż od 1 marca termin składania wniosków: od 1 stycznia do 30 stycznia.
  3. Dla rozpoczynających staż od 1 października termin składania wniosków: od 1 czerwca do 30 czerwca.
  4. Do podania należy dołączyć średnią ocen ze studiów (zaświadczenie z dziekanatu) – dostarczyć do 15 lipca
  5. Pozostałe dokumenty należy złożyć do Komisji Prawo Wykonywania Zawodu.
 2. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie wydaje Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty i na mocy uchwały kieruje stażystę do podmiotu uprawnionego przez Urząd Marszałkowski do prowadzenia stażu.
 3. W celu dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem (podpisaniem umowy o pracę na czas określony) osoba skierowana do odbycia stażu jest zobowiązana do stawienia się w wyznaczonej jednostce co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie, tel. 81 536 04 65

UWAGA:

Podanie na staż można złożyć osobiście w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, ul. Chmielna4, na parterze(wrzucając do urny) lub drogą pocztową albo e-mailową na adres komisji: kkm@oil.lublin.pl

https://nowa.oil.lublin.pl/pages/staz

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze z obywatelstwem polskim

Składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego powinno mieć miejsce co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem stażu.

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów 
 2. odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty z suplementem lub kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje formalne
 3. orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy) 
 4. dowód osobisty lub paszport do wglądu
 5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)
 6. dwa zdjęcia legitymacyjne
 7. klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ 

Dodatkowo, jeżeli Lekarz uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierającą opinię zawodową (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 5. zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przeprowadzanego przez Naczelną Izbę Lekarską (dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia lekarskie lub lekarsko-dentystyczne w języku innym niż język polski)

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze cudzoziemcy

Składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego powinno mieć miejsce co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem stażu.

Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza / lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej 
 2. odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej - procedura nostryfikacji
 3. kserokopia suplementu dyplomu wraz z oryginałem do wglądu oraz tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego
 4. dowód osobisty lub paszport do wglądu
 5. orzeczenie o stanie zdrowia podpisane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy)
 6. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawiane są na inne nazwiska)
 7. dwa zdjęcia legitymacyjne
 8. dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP (wiza pobytowa, zezwolenie na zamieszkanie na czas określony lub dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy, Karta Polaka)
 9. zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka polskiego, w przypadku lekarza który ukończył studia w innym języku niż język polski (wydaje Naczelna Izba Lekarska) lub inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art.6 ust.2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim lub świadectwo złożenia LEP/LEK/LDEP/LDEK - uzyskane po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu w języku polskim - dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, który ukończył studia w innym języku niż język polski
 10. zgoda dyrekcji szpitala na odbycie stażu podyplomowego/promesa.
 11. wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język polski
 12. klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie PWZ 

Dodatkowo Lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego polskiego)
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP, zawierającą opinie zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

https://nowa.oil.lublin.pl/pages/pwz

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

Lekarz/lekarz dentysta obywatel Polski lub obywatel państwa członkowskiego UE 

Przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu
 2. Kserokopia dowodu osobistego. W przypadku braku w dowodzie osobistym informacji o zameldowaniu (nowy dowód) – kserokopia zaświadczenia potwierdzająca miejsce stałego zameldowania wydane przez właściwy urząd
 3. Odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty (oryginał) oraz kserokopia suplementu. W przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania odpisu dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające: datę ukończenia studiów, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, język wykładowy.
  Uwaga: W przypadku, kiedy dyplom został uzyskany w innym niż Polska kraju, nienależącym do UE, konieczne jest uzyskanie nostryfikacji dyplomu. W takiej sytuacji należy złożyć kserokopię dyplomu oraz oryginał zaświadczenia nostryfikacyjnego
 4. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22 559 13 42.
  • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
  • świadectwo złożenia:
   • Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
   • Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
   • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
   • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego,
  • uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim
  • Uwaga: Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi jeden z dokumentów wymienionych poniżej potwierdzających znajomość języka polskiego: 
 5. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania.
 6. 2 zdjęcia legitymacyjne (45x35 mm)
 7. Oświadczenie dotyczące publikacji zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy NIL

Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii powinny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu. Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

https://oil.lodz.pl/dla-lekarza/do-zalatwienia/dla-stazysty/prawo-wykonywania-zawodu-w-celu-odbycia-stazu

Lekarz/Lekarz dentysta cudzoziemiec

Przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów – dotyczy lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca (obywatela państwa innego niż państwo członkowskie UE).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu
 2. Kserokopia paszportu
 3. Kserokopia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty (oryginał), kserokopia suplementu – dotyczy dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną; w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające: datę ukończenia studiów, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów, język wykładowy
 5. Kserokopia dyplomu lekarza – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE
 6. Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu przeprowadzonej przez polską wyższą uczelnię medyczną – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE, bez względu na datę uzyskania dyplomu
 7. Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 8. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22 559-13-42
 9. 2 zdjęcia legitymacyjne (45x35 mm)
 10. Oświadczenie dotyczące publikacji zdjęcia w Centralnym Rejestrze Lekarzy NIL

Uwaga! Lekarz, z wyjątkiem lekarza obywatela państwa członkowskiego UE, który uzyskał prawo wykonywania zawodu w innym państwie niż państwo członkowskie UE składa dodatkowo:

 1. Kserokopię dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 2. Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód - ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 3. Wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, którego lekarz jest obywatelem lub z którego przybywa - ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 4. Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP
   

Uwaga!


Wszystkie dokumenty obcojęzyczne powinny być przedłożone w oryginale z oryginalnym tłumaczeniem na język polski wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. Paszport nie wymaga tłumaczenia. Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii powinny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu. Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

https://oil.lodz.pl/dla-lekarza/do-zalatwienia/dla-stazysty/prawo-wykonywania-zawodu-w-celu-odbycia-stazu

Czy trzeba być zameldowanym na obszarze działalności OIL w Łodzi, aby odbyć staż podyplomowy na tym terenie?

Tak, absolwent wydziału medycznego, który po ukończeniu studiów zamierza podjąć staż podyplomowy zgłasza się do Izby Lekarskiej, na terenie której posiada stałe miejsce zamieszkania. Należy je potwierdzić zaświadczeniem o zameldowaniu stałym lub czasowym obejmującym okres stażu. Nie wymagamy wcześniejszego okresu zameldowania. Zaświadczenia nie są wymagane w przypadku posiadania wpisu o adresie zameldowania w dowodzie osobistym.

Czy trzeba być zameldowanym w mieście, w którym chce się realizować staż?

Nie, wystarczy posiadać stałe miejsce zamieszkania, potwierdzone j.w., w dowolnej miejscowości, znajdującej się na obszarze działania OIL, czyli posiadając stałe miejsce zamieszkania np. w Sieradzu o staż można ubiegać się np. w Łodzi.

Jakie są kryteria przyznawania miejsc na staż?

Kierując lekarza, lekarza dentystę do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, a także bierze pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w danym podmiocie uprawnionym do prowadzenia stażu.

Czy można uzyskać informację, jaką średnią należy posiadać by otrzymać staż podyplomowy w danym podmiocie?

Niestety nie, co roku zmieniają się preferencje absolwentów dotyczące wyboru podmiotów stażowych, średnie ocen, a często również ilości dostępnych miejsc w podmiotach uprawnionych do prowadzenia staży. W związku z powyższym, oparcie się na danych z lat wcześniejszych nie byłoby miarodajne.

Czy i gdzie jest dostępna lista podmiotów, do których absolwent może aplikować na staż?

Lista z dokładną liczbą miejsc w poszczególnych podmiotach, uprawnionych do prowadzenia staży, z którymi absolwent może podpisać umowę o pracę, będzie umieszczona pod koniec czerwca na stronie  oil.lodz.pl w zakładce Dla lekarza -> do załatwienia ->staż podyplomowy. W tej chwili znajduje się tam lista wszystkich podmiotów mogących realizować staże, jednak należy pamiętać, że tylko niektóre z nich mogą zatrudniać lekarzy i lekarzy dentystów na staż, a w innych można realizować tylko staże cząstkowe, których brak w podmiocie macierzystym.

Do kiedy można składać dokumenty?

Dokumenty należy złożyć do 31 lipca 2020 r. Osoby, które nie będą mogły dotrzymać w/w terminu, a chciałyby rozpocząć staż od 1 października, proszone są o wystąpienie z pisemnym wnioskiem skierowanym do Prezesa ORL w Łodzi, o przedłużenie terminu składania dokumentów (komplet dokumentów będzie można złożyć ostatecznie do 18 września br.).

Podanie można złożyć drogą elektroniczną na e-mail: a.tokarska@hipokrates.org.

Kiedy będzie informacja o wynikach rekrutacji na staż podyplomowy?

Informacja o wynikach rekrutacji będzie umieszczona na stronie oil.lodz.pl w zakładce Dla lekarza -> do załatwienia -> staż podyplomowy, po 8 września br. tj. po posiedzeniu ORL, na którym zostaną zatwierdzone uchwałą, przyznane miejsca stażowe.

Kiedy odbędzie się uroczyste wręczenie PWZ ?

Uroczyste wręczenie PWZ oraz pozostałych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia stażu (dla absolwentów, którzy złożą dokumenty do 31 lipca 2020 r.) nastąpi w dwóch turach 10 i 11 września o godzinie 16:30. Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości (w tym dokładna data wręczenia PWZ) będą przesłane do każdej z zainteresowanych osób pocztą elektroniczną około 3 września br.

Otrzymałem prawo wykonywania zawodu i co dalej?

Po otrzymaniu PWZ i dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia stażu należy udać się do działu kadr podmiotu (najpóźniej do 21 września br.), do którego zostaliście Państwo skierowani. Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do powyższego gdyż niedopełnienie przed stażem wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem w podmiocie skutkuje nie podpisaniem umowy z pracodawcą (podmiotem zatrudniającym), a w konsekwencji przesunięciem rozpoczęcia stażu na następny termin, czyli 1 marzec lub 1 październik następnego roku.

Warmińsko - Mazurska Izba Lekarska

Absolwenci uczelni medycznych ubiegający się o skierowanie na staż podyplomowy od 1 października 2020 r. składają do dnia 14 sierpnia 2020 r. w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej.
 2. Odpis dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów. 
 3. Zaświadczenie o średniej ze studiów.   
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Potwierdzenie miejsca zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
 6. Dowód zmiany nazwiska.   
 7. Orzeczenie o stanie zdrowia. 
 8. Dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe

Tryb odbywania staży podyplomowych lekarza i lekarza dentysty uregulowany jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 539 19 29 w. 2

e-mail: olsztyn@hipokrates.org

http://www.wmil.olsztyn.pl/index.php/wykonywanie-zawodu/18-sta-podyplomowy

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarze/ lekarze dentyści składają w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty. 
 2. Kopia dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.  
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (dla cudzoziemców).
 4. Kserokopia decyzji o nadaniu NIP (dla tych co posiadają).
 5. Dowód zmiany nazwiska.  
 6. "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty"
 7. Orzeczenie o stanie zdrowia. 
 8. Karta stażu podyplomowego
 9. Ankieta stażowa
 10. Kserokopia wszystkich świadectw egzaminów LEK/LDEK
 11. Dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP (dla cudzoziemców)
 12. Decyzja Ministra Zdrowia o zaliczeniu stażu (dla cudzoziemców)

http://www.wmil.olsztyn.pl/index.php/wykonywanie-zawodu/64-prawo-wykonywania-zawodu-lekarza-lekarza-dentysty

Opolska Izba Lekarska: 

Uzyskanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze z obywatelstwem polskim

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca.

Składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty powinno mieć miejsce najpóźniej do 10 września (rozpoczęcie stażu od 1 października) lub do 10 lutego ( rozpoczęcie stażu od 1 marca).

Procedura:

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek W-1 o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej”)
 • wniosek o staż
 • odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty
 • orzeczenie o stanie zdrowia na czas stażu podyplomowego
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dwa zdjęcia legitymacyjne

https://www.izbalekarska.opole.pl/prawo/prawo-wykonywania-zawodu

Wielkopolska Izba Lekarska 

Uwaga!

W celu osobistego odwiedzenia Biura WIL w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego WIL (ODZ WIL) lub w Dziale Rejestru Lekarzy WIL, Lekarze Stażyści i Lekarze Dentyści Stażyści proszeni są o umówienie terminu wizyty za pomocą formularza.

Jednocześnie przypominamy, że w związku obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 osoby odwiedzające Biuro WIL obsługiwane będą z zachowaniem zasad sanitarnych.

Prosimy również o przybycie z wypełnionymi już wnioskami.

Podanie na staż:

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy – lekarz stażysta

Formularz zgłoszeniowy – lekarz dentysta stażysta

Sposób złożenia dokumentów: Formularz on-line

Termin złożenia dokumentów: 30 czerwca 2020 roku

Kontakt w sprawie podania na staż:         

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego WIL

odz@wil.org.pl, 61 852 58 60 w.220, 601 799 706

PODANIE O PRZYZNANIE PWZ W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO

Wymagane dokumenty:         

 • wniosek W1
 • arkusz zgłoszeniowy lekarza/lekarza dentysty stażysty 
 • orzeczenie o stanie zdrowia (wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy)
 • w przypadku ukończenia uczelni innej, niż Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, zaświadczenie o ukończeniu studiów ze „średnią ocen” wydane przez dziekanat uczelni (zaświadczenia o ukończeniu studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu zostaną przekazane do WIL bezpośrednio przez dziekanaty)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne lub paszportowe podpisane imieniem i nazwiskiem
 • w przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski (dot. również obywateli RP) zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka polskiego lub świadectwo maturalne z polskiej szkoły średniej lub świadectwo zdanego LEK-u, LDEK-u w języku polskim
 • w przypadku obywateli innych państw również: kserokopia paszportu oraz prawo pobytu na terenie RP

Przy odbiorze PWZ należy także dostarczyć miękki odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty.

Sposób złożenia dokumentów:

Wielkopolska Izba Lekarska,

Dział Rejestru Lekarzy WIL

ul. Nowowiejskiego 51

61-734 Poznań

Osobiście po umówieniu się na wizytę za pomocą formularza bądź pocztą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Termin złożenia dokumentów: 17 lipca 2020 roku, w przypadku osób, które ze względu na późniejsze terminy egzaminów nie będą w stanie dostarczyć dokumentów do 17 lipca, wyjątkowo okres ten może zostać wydłużony do 31 lipca 2020 roku.

Kontakt w sprawie podania o przyznanie PWZ:  

Dział Rejestru Lekarzy WIL

rejestr@wil.org.pl, 61 852 58 60 wew. 190; 783 993 902

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

Pusta stronahttp://www.oil.rzeszow.pl/strona/staz-podyplomowy

Podanie na staż lekarz od 1 października:

http://www.oil.rzeszow.pl/files/page/55/podanie-staz-lekarz-od-1pazdziernik-2020-3518720b.doc

Termin dostarczenia dokumentów: 15 lipca 2020r.

Podanie na staż lek. dent. od 1 października: 

http://www.oil.rzeszow.pl/files/page/55/podanie-staz-lek-dent-od-1pazdziernik2020-cbbc7479.docx

Termin dostarczenia dokumentów: 15 lipca 2020r.

http://www.oil.rzeszow.pl/strona/prawo-wykonywania-zawodu-i-rejestracja-w-oil

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego

Staż podyplomowy - lekarze z obywatelstwem polskim

Opis procedury: 

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego. Po uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu, ważnego przez okres pięciu lat, osoba składająca wniosek otrzymuje skierowanie do jednego z podmiotów wpisanych na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów.

Wymagane dokumenty:

 1. "Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty (do czasu wydania dyplomu możliwe jest złożenie zaświadczenia o ukończeniu wyższych studiów medycznych i uzyskanej średniej ocen) lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. Suplement dyplomu,
 4. Ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu), 
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, 
 6. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska), 
 7. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5/4 cm, 
 8. Arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty,
 9. Pisemna zgoda o przyjęciu na staż podyplomowy w wybranej jednostce znajdującej się na liście Urzędu Marszałkowskiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty (dotyczy wyłącznie lekarzy dentystów).
 10. Informacja administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa: 

 1. Dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. Dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego), 
 3. Oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód, 
 4. Dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do dnia 31 lipca.

https://www.oil.szczecin.pl/artykul/zalatw-sprawy/uzyskanie-prawa-wykonywania-zawodu-lekarza-i-lekarza-dentysty-w-c

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu lekarza / lekarza dentysty dla lekarza cudzoziemca (posiadającego obywatelstwo spoza Unii Europejskiej)

Lekarz/lekarz dentysta chcący uzyskać prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia obowiązkowego stażu podyplomowego, który posiada dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej następujące dokumenty:

 • Dyplom ukończenia wyższej uczelni medycznej (nostryfikowany przez polską uczelnię medyczną uprawnioną do nadawania stopnia doktora nauk medycznych) z suplementem -  do wglądu.
 • Zaświadczenie potwierdzające równorzędność ww. dyplomu z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Polsce, wydane przez polską uczelnię medyczną, która dokonała nostryfikacji dyplomu.
 • Wiza lub Karta pobytu, uprawniająca do przebywania na terytorium RP- do wglądu.
 • Dokument tożsamości- do wglądu.
 • Wniosek W-1 
 • Arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty w którym wybiera się preferowane. przez siebie jednostki stażowe wpisane na listę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
 • Orzeczenie o stanie zdrowia 
 • Dokument poświadczający zaliczenie egzaminu ze znajomości języka polskiego, organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie (ul. Sobieskiego 110, Warszawa).
 • Zaświadczenie o niekaralności z kraju, z którego lekarz / lekarz dentysta przybywa (ważne 3 miesiące od daty wydania).
  Od lekarzy/lekarzy dentystów posiadających wizę lub kartę pobytu zezwalającą na zamieszkanie na terenie RP na czas określony, dodatkowo wymagane jest:
 • Zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki stażowej będącej szpitalem klinicznym ze zgodą na przyjęcie na staż podyplomowy w ramach umowy cywilno-prawnej (dla lekarzy: z SPSK Nr 1 w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1 lub z SPSK Nr 2 w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, a dla lekarzy dentystów: z Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich Nr 72).
 • Wszystkie dokumenty w j. obcym (oprócz paszportu) powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Lekarze cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka i wizę, lub kartę stałego pobytu, odbywają staż podyplomowy na takich samych zasadach jak obywatele RP (umowa o pracę), natomiast posiadający wizę lub kartę pobytu na czas określony, na warunkach określonych w umowie cywilno-prawnej zawartej z jednostką stażową.
Wraz z dokumentem „prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”, wydanym na okres ważności karty czasowego pobytu lub wizy, Okręgowa Izba Lekarska wydaje lekarzowi stażyście również „kartę stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty” oraz skierowanie na staż podyplomowy do wybranej jednostki stażowej. Termin ważności prawo wykonywania zawodu może zostać przedłużony przez Okręgową Radę Lekarską po przedłożeniu przez lekarza nowego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie Polski.                                                                                          

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do dnia 31 lipca.

https://www.oil.szczecin.pl/artykul/zalatw-sprawy/uzyskanie-prawa-wykonywania-zawodu-w-celu-odbycia-stazu-lekarza

Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie 

Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

Lekarz z obywatelstwem polskim

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru
 •  kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  UWAGA!  od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty są zobowiązane złożyć egzaminu z języka polskiego w Naczelnej Radzie Lekarskiej. Nie dotyczy osób, które ukończyły studia medyczne w języku polskim, a także osoby, które przedstawią z wynikiem pozytywnym:
  1. świadectwo dojrzałości
  2. świadectwo złożenia:

Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

 • dokument potwierdzający tożsamość, dowód osobisty lub paszport,
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór do pobrania ),
 • dwa zdjęcia o wymiarach 3 x 4 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód (prawo wykonywania zawodu),
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód ,
 • oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską,

UWAGA! w/w dokumenty obowiązkowo muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty  od dnia 01.01.2017r.  okręgowa rada lekarska kieruje lekarza do odbycia  stażu – biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty
i zatrudniania lekarzy stażystów oraz  miejsce zamieszkania na obszarze działania OIL w Tarnowie i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną. 

Wymagane dokumenty:
1.wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza
  dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu
  odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Tarnowie ,
2. zaświadczenie o ukończeniu studiów wydanego przez dziekanat uczelni ,
3. dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
4. poświadczenie zameldowania na pobyt stały

TERMINY SKŁADANIA 

Wniosku na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca – odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu (1 października) do końca sierpnia i (1 marca) do końca stycznia.

http://www.oil-tarnow.pl/artykul/59,pwz-w-celu-odbycia-stazu-podyplomowego-lekarzdentysta-z-obywatelstwem-polskim.html

Lekarz cudzoziemiec

Na wniosek osoby, niebędącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru,
 • kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny
  w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 • dokument potwierdzający tożsamość –  ksero paszportu z danymi osobowymi (oryginał dokumentu do wglądu),
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza krajowa (Multi-365),
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ,
 • dwa zdjęcia o wymiarach 3 x 4 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu
 • zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski,
 • promesa zawarcia umowy cywilno-prawnej w celu i na okres realizacji stażu podyplomowego lekarza / lekarza dentysty  –(dotyczy lekarza cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę pobytową)

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód ,
 • zaświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową

UWAGA: dokumenty w/w muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

Na wniosek lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, a któremu na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy lub  który posiada wizę krajową okręgowa rada lekarska kieruje  do podmiotu leczniczego, wpisanego na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Tarnowie
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce),  kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty wraz z kopią suplementu lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • dokument potwierdzający tożsamość paszport – oryginał dokumentu do wglądu,
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza ,
 • promesa zawarcia umowy cywilnoprawnej w celu i na okres realizacji stażu podyplomowego lekarza / lekarza dentysty  dotyczy lekarza cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę pobytową.

TERMINY SKŁADANIA

Wniosku skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca – odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu (1 październik) do końca sierpnia i (1 marzec) do końca stycznia.

http://www.oil-tarnow.pl/artykul/60,pwz-w-celu-odbycia-stazu-podyplomowego-lekarz-cudzoziemiec.html

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Informacja dla absolwentów uniwersytetów medycznych

W celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu należy dostarczyć do Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

 1. Wniosek W-1
 2. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (z numerem dyplomu)
 3. Orzeczenie lekarskie (na druku z Izby Lekarskiej)*
 4. Dowód osobisty (kserokopia zostanie wykonana w Izbie Lekarskiej)
 5. Oświadczenie o publikacji zdjęcia w serwisie Naczelnej Izby Lekarskiej
 6. Jedno zdjęcie legitymacyjne 3.5x4.5 cm
 7. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
 8. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

W celu uzyskania miejsca stażowego należy dostarczyć do Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

 1. Podanie do Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu o skierowanie na staż podyplomowy
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z uczelni (z całych studiów)

Termin składania dokumentów w celu uzyskania miejsca stażowego od dnia 1 marca to 31 stycznia.

Termin składania dokumentów w celu uzyskania miejsca stażowego od dnia 1 października to 31 sierpnia.

*Orzeczenie lekarskie może być wydane przez każdego lekarza posiadającego uprawnienia lekarza medycyny pracy upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Badania absolwenci wykonują na własny koszt.

http://www.kpoil.torun.pl/index.php/staz/rozpoczecie-stazu

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Lekarze z obywatelstwem polskim

ETAP 1. Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

Opis procedury:  

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 • „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 • miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź ograniczonego prawa wykonywania zawodu są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską. Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M. P. z 2017r. poz. 84), tj.:
  1. świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
  2. świadectwo złożenia:
   • Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
   • Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
   • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
   • Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

– uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim.

 • dokument potwierdzający tożsamość, dowód osobisty lub paszport- oryginał dokumentu do wglądu,
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 
 • dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne).

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód (prawo wykonywania zawodu , aprobacja, licencja) -tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Jednostka odpowiedzialna: Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Termin odpowiedzi:
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:


Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  • dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  • dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 2. lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

ETAP 2. Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

Opis procedury

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, okręgowa rada lekarska kieruje go do odbywania stażu – biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów – oraz uwzględniając zasady określone w uchwale nr 35/R-VIII/20 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Warszawie, dostępny pod adresem: https://api.infamed.pl/imsta/

UWAGA!!! wniosek o skierowanie na staż, należy wypełnić on-line, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ i wraz z kompletem dokumentów dostarczyć do Komisji ds. stażu podyplomowego;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU: do 30.07.2020 r. do godz. 15.00.;

 • kopia zaświadczenia o ukończeniu studiów wydanego przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) -oryginał dokumentu do wglądu,
 • karta okresowych osiągnięć studenta – wydawana przez Dziekana na wniosek absolwenta
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania– umieszczone we wniosku o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty. Adres zamieszkania oznacza miejsce zamieszkania- tj. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019, poz. 1397). Obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
 • w przypadku posiadanych rekomendacji dokumenty wymienione we wniosku.

REKOMENDACJE:

 1. Autorstwo bądź współautorstwo studenta publikacji naukowej, opublikowanej w czasopiśmie punktowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potwierdzone wyłącznie zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej.
 2. Opinia wystawiona lekarzowi dentyście stażyście przez lekarza dentystę prowadzącego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską będącą uprawnionym podmiotem lub koordynatora stażu w uprawnionym podmiocie, określająca warunki współpracy w ramach realizacji programu stażu w tym podmiocie. (uwzględnia się wyłącznie opinie potwierdzone na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały nr 35/R-VIII/20 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – (dotyczy wyłącznie lekarzy dentystów) 

TERMINY SKŁADANIA wniosku skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca – odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu (1 października) do 30 lipca i (1 marca) do 30 stycznia.

https://izba-lekarska.pl/staz-podyplomowy/procedury-i-formularze/lekarze-z-obywatelstwem-polskim/

Lekarze cudzoziemcy (pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt czasowy + Karta Polaka, status uchodźcy)

ETAP 1. Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

Opis procedury
Na wniosek osoby, niebędącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty

 • „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 • miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 • dokument potwierdzający tożsamość (paszport) ksero paszportu z danymi osobowymi (oryginał dokumentu do wglądu),
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z towarzyszącą Kartą Polaka, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy),
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony Komisji Rejestracji – patrz: rubryka „Formularze” lub w siedzibie izby),
 • dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne).
 • zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski,
 • promesa zawarcia umowy cywilno-prawnej w celu i na okres realizacji stażu podyplomowego lekarza / lekarza dentysty – (dotyczy lekarza cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę pobytową),
 • dokument potwierdzający nienaganną postawę etyczną (art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), tj. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz uzyskał dyplom, a w przypadku wykonywania zawodu na terytorium innego państwa– z państwa, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • zaświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Jednostka odpowiedzialna: Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu

Termin odpowiedzi:
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:


Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  • dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  • dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 2. lekarza/lekarza dentysty, nieposiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznane w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

ETAP 2. Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

Opis procedury:

Na wniosek lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, okręgowa rada lekarska kieruje cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, a któremu na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub któremu nadano status uchodźcy do uprawnionego podmiotu (wpisanego na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów), na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Powyższa sytuacja dotyczy również lekarzy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy wraz z Kartą Polaka.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty w podmiocie uprawnionym do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbywania stażu podyplomowego na obszarze działania OIL w Warszawie, dostępny pod adresem: https://api.infamed.pl/imsta/ UWAGA!!! wniosek o skierowanie na staż, należy wypełnić on-line, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ i wraz z kompletem dokumentów dostarczyć do Komisji ds. stażu podyplomowego; TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU: do 30.07.2020 r. do godz. 15.00.;
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce), miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty wraz z kopią suplementu lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • dokument potwierdzający tożsamość (paszport) – oryginał dokumentu do wglądu,
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z towarzyszącą Kartą Polaka, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy),
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania- umieszczone we wniosku o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty. Adres zamieszkania oznacza miejsce zamieszkania- tj. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019, poz. 1397).. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • w przypadku posiadanych rekomendacji dokumenty wymienione we wniosku.

REKOMENDACJE:

 1. Autorstwo bądź współautorstwo studenta publikacji naukowej, opublikowanej w czasopiśmie punktowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, potwierdzone wyłącznie zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej
 2. opinia wystawiona lekarzowi dentyście stażyście przez lekarza dentystę prowadzącego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską będącą uprawnionym podmiotem lub koordynatora stażu w uprawnionym podmiocie, określająca warunki współpracy w ramach realizacji programu stażu w tym podmiocie. (uwzględnia się wyłącznie opinie potwierdzone na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały nr 35/R-VIII/20 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zasad kierowania lekarzy, lekarzy dentystów do odbycia stażu podyplomowego na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie)– dotyczy wyłącznie lekarzy dentystów.

TERMINY SKŁADANIA wniosku skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca – odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu (1 październik) do 30 lipca i (1 marzec) do 30 stycznia.

https://izba-lekarska.pl/staz-podyplomowy/procedury-i-formularze/lekarze-cudzoziemcy-pobyt-staly-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue-pobyt-czasowy-karta-polaka-status-uchodzcy/

Dolnośląska Izba Lekarska 

Komisja ds. rejestracji lekarzy i ds. stażu podyplomowego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu uprzejmie informuje, że absolwenci wyższych uczelni medycznych, którzy zamierzają rozpocząć staż podyplomowy na terenie działania naszej Izby winni złożyć w biurze DIL (Rejestr Lekarzy – Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45, I piętro , pokój nr 1.08) wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego i wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz wniosek o skierowanie na staż podyplomowy w terminie:

 • do dnia 31 stycznia – rozpoczynający staż podyplomowy od dnia 1 marca
 • do dnia 31 lipca - rozpoczynający staż podyplomowy od dnia 1 października

Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w celu odbycia staż u podyplomowego jest warunkiem otrzymania miejsca stażowego.

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

Postępowanie dotyczy lekarza-absolwenta i lekarza dentysty-absolwenta, który posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty i zamierza odbyć staż podyplomowy.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego dowód osobisty (oryginał - kserokopia zrobiona przez pracownika DIL);
 2. oryginalny odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty; w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania odpisu dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty (oryginał), określające:
 • datę ukończenia studiów,
 • okres odbywania studiów,
 • numer dyplomu, który zostanie wydany,
 • datę wydania dyplomu,
 • średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów,
 • informację określającą w jakim języku prowadzone były studia

Zaświadczenie winno być podpisane przez dziekana wydziału, opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni. Oryginalny odpisu dyplomu należy bezwzględnie dostarczyć przy odbiorze prawa wykonywania zawodu przyznanego w celu odbycia stażu podyplomowego i skierowania na staż podyplomowy.

 1. suplement do dyplomu - kserokopia
 2. oryginalny dyplom lekarza i oryginalne tłumaczenie dyplomu – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE
 3. zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu przeprowadzonej przez polską wyższą uczelnię medyczną – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE, bez względu na datę uzyskania dyplomu
 4. orzeczenie o stanie zdrowia, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 5. oryginał zaświadczenia o średniej ocen wraz z informację określającą w jakim języku prowadzone były studia wydany przez właściwą wyższą uczelnię medyczną (dotyczy osób posiadających odpis dyplomu w chwili składania dokumentów w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego)
 6. 3 zdjęcia legitymacyjne

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) tj. od dnia 18.01.2016 r. wszystkie osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, składają zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego.

Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.
Informacji o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu udziela p. Edyta Biegluk tel. 22 559-13-42; e-mail e.biegluk@hipokrates.org

Osoby, które ukończyły studia w innym języku niż język polski i posiadają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawią dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.01.2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M.P. z 2017 r. poz. 84) tj:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim
 • świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym i w języku polskim – LEK, LDEK są zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu z języka polskiego;
  • jeżeli dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego będzie świadectwo złożenia LEK, LDEK, należy do świadectwa dołączyć zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające, że egzamin był złożony w języku polskim (w przypadku braku takiej informacji na świadectwie złożenia LEK, LDEK).

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Podjęcie uchwały przez Dolnośląską Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego jest podstawą do wpisania lekarza, lekarza dentysty na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i wydania dokumentu prawo wykonywania zawodu przyznanego w celu odbycia stażu podyplomowego. Dokument prawo wykonywania zawodu można odebrać wyłącznie osobiście.

Druki są dostępne w biurze DIL - Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy) lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania.

https://www.dilnet.wroc.pl/rejestr-lekarzy-dil/item/375-informacja-dotyczaca-przyznania-prawa-wykonywania-zawodu-lekarza-lekarza-dentysty-w-celu-odbycia-stazu-podyplomowego

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego - cudzoziemca

Postępowanie dotyczy lekarza, lekarza dentysty – absolwenta cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który zamierza odbyć staż podyplomowy, oraz lekarza, lekarza dentysty obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na terenie RP, który zamierza odbyć staż podyplomowy.

W celu przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego
 2. paszport (oryginał – kserokopia zrobiona przez pracownika DIL)
 3. ważny dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
  osoby posiadające kartę czasowego pobytu przedkładają również decyzję wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy na terenie RP; zaświadczenie o zameldowaniu potwierdzające miejsce zamieszkania na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
 4. oryginalny odpis dyplomu lekarza, lekarza dentysty – dotyczy dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną;
  w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej, do czasu uzyskania dyplomu, za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające:
  • datę ukończenia studiów,
  • czas trwania studiów,
  • numer dyplomu, który zostanie wydany,
  • datę wydania dyplomu,
  • średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów,
  • informację określającą w jakim języku prowadzone były studia;
  • zaświadczenie podpisane przez dziekana wydziału, opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni;
  • ostatecznym terminem złożenia oryginalnego odpisu dyplomu jest odbiór dokumentu prawa wykonywania zawodu i skierowania na staż podyplomowy
 5. suplement do dyplomu – kserokopia
 6. oryginał zaświadczenia o średniej ocen wraz z informację określającą w jakim języku prowadzone były studia wydany przez właściwą wyższą uczelnię medyczną (dotyczy osób posiadających odpis dyplomu w chwili składania dokumentów w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego)
 7. oryginalny dyplom lekarza i oryginalne tłumaczenie dyplomu – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE
 8. zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu przeprowadzonej przez polską wyższą uczelnię medyczną – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE, bez względu na datę uzyskania dyplomu
 9. zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego będące załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium RP oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. z 2009 r. nr 108, poz. 908) wydawane przez - Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa tel. 022 559-13-42 (nie dotyczy absolwentów polskich wyższych uczelni medycznych studiujących w języku polskim)
 10. orzeczenie o stanie zdrowia – ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 11. wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na terenie działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu:
  • we wniosku należy podać propozycje 4-5 miejsc stażowych - z listy jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, dostępnej na stronie internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy / staż podyplomowy
   dotyczy cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, któremu na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, któremu w RP nadano status uchodźcy albo posiadający ważną Kartę Polaka, który odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich
  • we wniosku należy wskazać podmiot - z listy jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, dostępnej na stronie internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy / staż podyplomowy, oraz należy dołączyć promesę zawarcia umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z podmiotem leczniczym, wpisanym na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, który zawarł z uczelnią medyczną umowę w zakresie praktycznego nauczania zawodu - wpisanym we wniosku
   dotyczy cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, który nie spełnia powyższych warunków, może odbyć staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy, zawartej z podmiotem leczniczym, wpisanym na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, który zawarł z uczelnią medyczną umowę w zakresie praktycznego nauczania zawodu.
 12. 3 zdjęcia legitymacyjne

Lekarz, z wyjątkiem lekarza obywatela państwa członkowskiego UE, który uzyskał prawo wykonywania zawodu w innym państwie niż państwo członkowskie UE składa dodatkowo:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód - ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 3. wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, którego lekarz jest obywatelem lub z którego przybywa - ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP, zawierający opinię zawodową.

Postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

Podjęcie uchwały przez Dolnośląską Radę Lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego jest podstawą do wpisania lekarza na listę członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i wydania prawa wykonywania zawodu.

Dokument prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego można odebrać wyłącznie osobiście

Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski powinny być przedłożone wraz z oryginałem tłumaczenia dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub tłumacza przysięgłego innego państwa członkowskiego UE. Paszport nie wymaga tłumaczenia.

Druki są dostępne w biurze DIL - Wrocław ul. Kazimierza Wielkiego 45 (I piętro, pokój 1.08 – Rejestr Lekarzy) lub do pobrania ze strony internetowej DIL (www.dilnet.wroc.pl) Rejestr Lekarzy/druki do pobrania.

https://www.dilnet.wroc.pl/rejestr-lekarzy-dil/item/376-informacja-dotyczaca-przyznania-prawa-wykonywania-zawodu-lekarza-lekarza-dentysty-w-celu-odbycia-stazu-podyplomowego-cudzoziemca

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się