Przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego

Przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego

4 komentarzy

Jakie akty prawne regulują czas trwania specjalizacji lekarskiej? Czy zwolnienie chorobowe przedłuża okres szkolenia specjalizacyjnego? Ile maksymalnie mogę wziąć urlopu bezpłatnego? Przez jaki okres po urodzeniu dziecka mogę przebywać na płatnych urlopach? Czy mogę wyjechać na staż zagraniczny i nie stracić rezydentury? A co jeśli moje szkolenie się przedłuży? Na te i inne pytania spróbujemy dzisiaj uzyskać odpowiedź sięgając do tekstów odpowiednich aktów prawnych.

Możliwość przedłużenia okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (oZLiLD), a w szczególności artykuł 16l. Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie obowiązujących w chwili jego opublikowania przepisów w sposób przystępny dla czytelnika poprzez cytowanie innych aktów prawnych stanowiących podstawę prawną oraz wybór najistotniejszych dla czytelnika treści – przynajmniej w mniemaniu autora.

Autor przestrzega, że tekst ten, wraz z cytowanymi aktami prawnymi, nie stanowi źródła prawa. Czytelnik interpretuje umieszczone tu treści na własną odpowiedzialność. W przypadku wątpliwości zachęcam do przeczytania właściwych ustaw dostępnych w dziennikach urzędowych.

Urlop nie przedłuża

Specjalizacja NIE przedłuża się o okres urlopu wypoczynkowego. Dla przypomnienia, zgodnie z art. 154 Kodeksu Pracy (KP) wymiar płatnego urlopu wynosi:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

przy czym ukończenie studiów liczy się jako 8 lat okresu zatrudnienia.

Przedłużenie przewidziane w ustawie

Zgodnie z ustawą oZLiLD specjalizacja – zarówno w trybie rezydenckim jak i pozarezydenckim przedłuża się, gdy:

 1. Jesteśmy na zwolnieniu chorobowym. W to wliczają się też inne szczególne sytuacje, jak bycie poddanym kwarantannie, oddawanie krwi / narządu do transplantacji etc.
 2. Pobieramy zasiłek: chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne.
 3. Jesteśmy rodzicem na wszelkiego rodzaju urlopach – macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, ojcowskim etc. Tą kwestię szczegółowo reguluje dział VIII KP. Można w nim przeczytać m.in, że przysługuje nam:
  • 20 tyg płatnego urlopu macierzyńskiego (przy urodzeniu 1 dziecka), 31(2 dzieci),33 (3),35(4),37 (5 i więcej)
  • dodatkowy płatny urlop macierzyński – 6 (jedno dziecko) i 8 tyg (więcej)
  • płatny urlop rodzicielski – 26 tygodni
  • bezpłatny urlop wychowawczy – 36 miesięcy
 4. Wzięliśmy urlop bezpłatny – ale maksymalnie można wziąć do 3 miesięcy.
 5. Jesteśmy na bezpłatnym urlopie w trakcie którego odbywamy staż zagraniczny. Musi być on tematycznie związany z naszą specjalizacją i może trwać maksymalnie 2 lata.
 6. Studiujemy na stacjonarnych studiach doktoranckich w trakcie urlopu szkoleniowego lub bezpłatnego – maksymalnie 1 rok.

Warto podkreślić, że ani ustawa oZLiLD, ani Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (wsSLiLD) nie określają górnego limitu, o jaki dana specjalizacja może być przedłużona. Do 2011 roku panowała zasada, że rezydenturę można przedłużyć maksymalnie o rok, a szkolenie pozarezydenckie można przedłużyć o połowę jego trwania. W obecnych aktach normatywnych nie ma zapisu ustalającego górny limit, ale wydaje się być zasadnym omówienie tej kwestii z Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego właściwym dla miejsca odbywania specjalizacji. Jak zawsze w sytuacjach niepewnych, strategia sprawdzona jeszcze za czasów studiów powinna być najbezpieczniejsza: telefon do pani w sekretariacie.

Przedłużenie nieprzewidziane w ustawie

Jeżeli nasze szkolenie przedłuży się z powodów niewymienionych powyżej, w uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić:

 • Minister Zdrowia – w przypadku rezydentów
 • wojewoda – w przypadku specjalizujących się w trybie pozarezydenckim

Bez względu na to, czy nasza nieobecność jest "legalna" lub nie, jeżeli ma trwać powyżej 3 miesięcy, mamy obowiązek zgłosić to do wojewody – a on ma prawo na czas naszej nieobecności "wrzucić" lekarza na zastępstwo – odbywającego np. staż cząstkowy lub kierunkowy.

Ciągłość zatrudnienia

Wspomniane rozporządzenie wsSLiLD mówi, że w przypadku uzasadnionego przedłużenia szkolenia jednostka organizacyjna prowadząca szkolenie specjalizacyjne zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających szkolenie specjalizacyjne, o czym lekarz zawiadamia właściwego wojewodę. Innymi słowy – powinniśmy zachować ciągłość pracy na tych samych warunkach – płatną.

W przypadku niezrealizowania szkolenia specjalizacyjnego w terminie – czyli jej przedłużenia z powodów innych niż wspomniane, rezydentura/szkolenie może być kontynuowane na zasadach szczegółowo wymienionych w art. 16h ust.2 – czyli w praktyce na zasadzie umowy o pracę / umowie cywilnoprawnej z miejscem, w którym odbywana jest specjalizacja.

Skróty / Bibliografia

 • wsSLiLD – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
 • oZLiLD – ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • KP – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Przeczytaj również

Musisz się zalogować

Dodawanie komentarzy jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się
Wczytywanie komentarzy

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się