Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej www.bml.pl (dalej również jako Strona) i usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Strony.
 2. Właścicielem i Administratorem strony jest spółka pod firmą Brandmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nieporęcka 2/10,  03-745 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538581, posiadająca numer NIP 8842753307 (dalej również jako Administrator).

 

II. KORZYSTANIE ZE STRONY

 1. Ze Strony można korzystać poprzez sieć Internet poprzez przeglądarki internetowe aktualne dla systemów operacyjnych MacOS oraz Windows.
 2. Korzystanie ze strony jest bezpłatne.
 3. Usługa świadczona za pośrednictwem Strony polega na publikacji treści użytkownikom.
 4. Rozpoczęcie korzystania ze Strony jest jednoczesnym oświadczeniem użytkownika o zapoznaniu się z Polityką prywatności(link), polityką cookies(link) oraz niniejszym Regulaminem i akceptacją zapisów w zawartych w obu dokumentach.
 5. W celu założenia konta należy podać następujące dane:
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Zakazuje się także dostarczania i rozpowszechniania przez Użytkowników Strony treści bezprawnych - w szczególności treści i/lub odnośników:
 8. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na Stronie, zostaje zawarta na czas używania Strony przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą zaprzestania korzystania ze Strony i usunięcia konta.  Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania ze Strony w dowolnym momencie.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania (innego niż Strona) zainstalowanego na Urządzeniu Użytkownika.
 10. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania ze Strony pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania ze Strony. Operator zaleca Użytkownikom Strony korzystanie z funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

 

III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Oprogramowanie w zakresie Strony, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym, a także materiały i informacje, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji w stosunku do udostępnionej mu Strony ani do dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych.

 

IV. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi Strony przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony, a także w związku z wykonywaniem usług w ramach zawartej umowy z Administratorem.
 2. Reklamację składa się drogą elektroniczną: kontakt@bml.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia lub informacje.
 6. Administrator zastrzega prawo wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji od Użytkownika oraz z przyczyn nie zależnych od administratora (na przykład awaria sieci internetowej, siła wyższa).
 7. Użytkownik wyraża zgodę na udzielenie przez Administratora odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, w przypadku żądania Użytkownika udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć lub ograniczyć dostęp do Strony w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych prac lub aktualizacji. Przerwy techniczne w działaniu Strony nie stanowią podstawy powstania roszczeń ze strony Użytkownika lub innych osób trzecich.
 4. Regulamin dostępny jest w sposób nieodpłatny za pośrednictwem Strony.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przy pierwszym uruchomieniu Strony specjalnym powiadomieniem o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane się za zaakceptowane przez Użytkownika z chwilą rozpoczęcia dalszego korzystania przez niego z Strony po wejściu zmian w życie. Administrator będzie rozpowszechniał informację o zmianach w regulaminie Strony przez 30 dni od wprowadzenia ich w życie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 roku.

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, a także ma określoną politykę prywatności. Dowiedz się więcej. 

Rejestracja grafika

Ta akcja wymaga zalogowania

Rejestracja

Masz już konto?

Zaloguj się